Cevşen-ül kebir duası sahife (1)

2011-04-13 04:52:00

 

Bismillahirrahmanirrahim

1

Allahümme inni es’elüke bi-esmaike

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Allah

Ey her şeyin gerçek Mâbudu olan Allah,

Ya Rahman

Ey ayırt etmeden bütün mahlûkatı rızıklandıran Rahman,

Ya Rahim

Ey itaatkar kullarına hususi rahmet eden Rahîm,

Ya Alim

Ey her şeyi bilen Alîm,

Ya Halim

Ey yumuşak muamele eden Halîm,

Ya Azim

Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm,

Ya Hakim

Ey her şeyi hikmetle yaratan Hakîm,

Ya Kadim

Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm,

Ya Mukim

Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm,

Ya Kerim

Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

2

Ya seyyides-sadat

Ey efendilerin efendisi,

Ya mucibed-daavat

Ey dualara cevap veren,

Ya veliyyel-hasenat

Ey iyiliklerin sahibi,

Ya rafiad-derecat

Ey dereceleri yükselten,

Ya azimel-berekat

Ey bereketleri büyük olan,

Ya ğafirel-hatiat

Ey hataları bağışlayan,

Ya dafial-beliyyat

Ey belaları def eden,

Ya samial-esvat

Ey sesleri işiten,

Ya mu’tıyel-mesulat

Ey dilekleri veren,

Ya alimes-sirri vel-hafiyyat

Ey sır ve gizlilikleri bilen,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

3

Ya hayral-ğafirin

Ey bağışlayanların en hayırlısı,

Ya hayran-nasırin

Ey yardım edenlerin en hayırlısı,

Ya hayral-hakimin

Ey hükmedenlerin en hayırlısı,

Ya hayral-fatihin

Ey her şeyi açan ve fethedenlerin en hayırlısı,

Ya hayraz-zakirin

Ey zikredenlerin ve zikredenleri mükafatlandıranların en hayırlısı,

Ya hayral-varisin

Ey vârislerin en hayırlısı,

Ya hayral-hamidin

Ey övenlerin ve övenleri mükafatlandıranların en hayırlısı,

Ya hayrar-razikin

Ey rızık verenlerin en hayırlısı,

Ya hayral-fasılin

Ey zor işleri halledenlerin en hayırlısı,

Ya hayral-muhsinin

Ey ihsan edenlerin en hayırlısı,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

4

Ya men lehül-izzü vel-cemal

Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi,

Ya men lehül-mülkü vel-celal

Ey mülk ve celâlin gerçek sahibi,

Ya men lehül-kudretü vel-kemal

Ey kudret ve kemâlin gerçek sahibi,

Ya men hüvel-kebirül-müteal

Ey büyük ve yüce olan,

Ya men hüve şedidül-mihal

Ey şiddetli azap sahibi olan,

Ya men hüve şedidül-ikab

Ey ikâbı şiddetli olan,

Ya men hüve seriül-hisab

Ey hesâbı süratli gören,

Ya men hüve indehü hüsnüs-sevab

Ey katında güzel mükafatı bulunan,

Ya men hüve indehü ümmül-kitab

Ey katında Ümmül-Kitap bulunan,

Ya men hüve yünşiüs-sehabes-sikal

Ey rahmet yüklü bulutları yaratan,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

5

Ve es’elüke bi-esmaike:

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Hannan

Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân,

Ya Mennan

Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân,

Ya Deyyan

Ey kullarının amellerine karşılık veren Deyyân,

Ya Gufran

Ey bağışlaması bol olan Ğufrân,

Ya Burhan

Ey kullarına yol gösteren Burhân,

Ya Sultan

Ey gerçek saltanat sahibi Sultân,

Ya Sübhan

Ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan Sübhân,

Ya Müstean

Ey kendinden yardım istenen Müsteân,

Ya Zel-menni vel-beyan

Ey nîmet ve beyân sahibi,

Ya Zel-eman

Ey emniyet ve emân sahibi,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

6

Ya men tevadaa küllü şeyin li-azametih

Ey azametine her şeyin boyun eğdiği,

Ya menistesleme küllü şeyin li-kudretih

Ey kudretine her şeyin teslim olduğu,

Ya men zelle küllü şeyin li-izzetih

Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu,

Ya men hadaa küllü şeyin li-heybetih

Ey heybetine her şeyin itaat ettiği,

Ya menin-kade küllü şeyin li-mülketih

Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyat ettiği,

Ya men dane küllü şeyin min-mehafetih

Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği,

Ya menin-şakkatil-cibalü min-haşyetih

Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı,

Ya men kametis-semavatü bi-emrih

Ey emriyle göklerin ayakta durduğu,

Ya menis-tekarratil-ardu bi-iznih

Ey izniyle yerin karar kıldığı,

Ya men la ya’tedi ala ehli memleketih

Ey memleketinin ahâlisine zulmetmeyen,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

7

Ya ğafirel-hataya

Ey hataları mağfiret eden,

Ya kaşifel-belaya

Ey belaları kaldıran,

Ya müntehar-recaya

Ey ümitler kendisinde son bulan,

Ya müczilel-ataya

Ey ihsanı bol veren,

Ya vasial-hedaya

Ey hediyeleri geniş olan,

Ya razıkal-beraya

Ey mahlûkata rızık veren,

Ya kadıyel-münaya

Ey ölümlere karar veren,

Ya samiaş-şekaya

Ey şikâyetleri işiten,

Ya baises-seraya

Ey askerler gönderen,

Ya mutlikel-üsera

Ey esirleri salıveren,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

8

Ya zel-hamdi ves-sena

Ey hamd ve senâ sahibi,

Ya zel-mecdi ves-sena

Ey şeref ve yücelik sahibi,

Ya zel-fahri vel-beha

Ey fahir ve bahâ sahibi,

Ya zel-ahdi vel-vefa

Ey ahd ve vefâ sahibi,

Ya zel-afvi ver-rıda

Ey af ve rızâ sahibi,

Ya zel-menni vel-ata

Ey iyilik ve bağış sahibi,

Ya zel-fasli vel-kada

Ey kesin söz ve hüküm sahibi,

Ya zel-izzeti vel-beka

Ey izzet ve sonsuzluk sahibi,

Ya zel-cudi ven-ne’ma

Ey cömertlik ve nimetler sahibi,

Ya zel-fadli vel-ala

Ey karşılıksız iyilik ve gizli nimetler sahibi,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

9

Ve es’elüke bi-esmaike:

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Mani

Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan Mâni’,

Ya Dafi

Ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden Dâfi’,

Ya Nafi

Ey faydalı şeyleri yaratan Nâfi’,

Ya Sami

Ey bütün sesleri işiten Sâmi’,

Ya Rafi

Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfi’,

Ya Sani

Ey her şeyi sanatla yaratan Sâni’,

Ya Şafi

Ey kullarına şefaat eden Şâfi’,

Ya Cami

Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmi’,

Ya Vasi

Ey ilim ve ihsânı her şeyi içine alan Vâsi’,

Ya Musi

Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsi’,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

10

Ya sania külli masnu

Ey bütün sanatların sanatkârı,

Ya halika külli mahluk

Ey bütün mahlûkâtın yaratıcısı,

Ya razıka külli merzıık

Ey bütün rızıklananların rızık vericisi,

Ya malike külli memluk

Ey bütün sahip olunanların sahibi,

Ya kaşife külli mekrub

Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı,

Ya farice külli mağmum

Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi,

Ya rahime külli merhum

Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi,

Ya nasıra külli mahzul

Ey bütün yardımsız kalanların yardımcısı,

Ya satire külli ma’yub

Ey bütün ayıplıların ayıplarını örten,

Ya melcee külli mazlum

Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

11

Ya iddeti inde şiddeti

Ey sıkıntım ânında hazırlığım,

Ya recai inde musibeti

Ey musîbetim ânında ümidim,

Ya munisi inde vahşeti

Ey yalnızlığım ânında arkadaşım,

Ya sahibi inde ğurbeti

Ey gurbetliğimde dostum,

Ya veliyyi inde ni’meti

Ey nîmetlendiğim anda sahibim,

Ya kaşife inde kurbeti

Ey kederim ânında ferahlatıcım,

Ya ğıyasi indef-tikari

Ey ihtiyacım ânında yardımıma koşan,

Ya melcei indez-tırarı

Ey zor durumumda sığınağım,

Ya muini inde fezei

Ey korkum ânında yardımcım,

Ya delili inde hayreti

Ey şaşkınlığım ânında yol göstericim,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.

Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

12

348
0
0
Yorum Yaz